Datum a časDnes je pondělí, 18.3.2019SvátekSvátek má Eduard
Přístupy1387919. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace dle zák. č. 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Město Libochovice

2. Důvod a způsob založení

Město Libochovice je územní samosprávná jednotka (veřejnoprávní korporace) v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích).

3. Organizační struktura


4. Kontakty a úřední hodiny

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Libochovice
náměstí 5.května č.p. 48
411 17 Libochovice
ÚIR-ADR: 565164

4.2 Kontaktní poštovní adresa

náměstí 5.května č.p. 48
411 17 Libochovice
mapa

4.3 Pracovní doba úřadu

Pondělí

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00

Úterý

7:00

-

11:30

 

12:00

-

15:00

Středa

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00

Čtvrtek

7:00

-

11:30

 

12:00

-

15:00

Pátek

7:00

-

11:30

 

12:00

-

14:00

Úřední hodiny úřadu

Pondělí

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00

Středa

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00


Pokladní hodiny

Pondělí

8:00

-

11:30

 

12:30

-

16:00

Středa8:00 -11:30
  12:30-
 16:00

Pátek

8:00

-

11:30

 

4.4 Telefonní čísla

sekretariát úřadu 416 725 830
sekretariát stavebního úřadu 416 725 842
Seznam pracovníků úřadu

 

4.5 Čísla faxu

fax - sekretariát úřadu 416 725 853

 

4.6 Adresa internetových stránek

Oficiální stránky města Libochovice
Stránky kulturního střediska U Tří lip
Stránky Libochovických novin

4.7 Adresa e-podatelny

elektornická podatelna:

4.8 Adresa datové schránky

Datová schránka: x9kbc4j

4.9 Další elektronické adresy

Seznam pracovníků úřadu

5. Případné platby lze poukázat

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1003688319/0800

6. IČ

IČ: 002 63 931

7. DIČ

DIČ: CZ00263931

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Hospodaření města

9. Žádosti o informace

 
          

 

Podrobnosti najdete zde

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat na podatelně MěÚ, dále lze takový dokument předat přímo příslušnému pracovníkovi MěÚ.

Ústně podané stížnosti, žádosti a podněty v samostatné působnosti Města přijímají všichni pracovníci MěÚ a to každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Stížnosti, žádosti a podněty, které nespadají přímo do kompetence žádného z odborů MěÚ přijímá sekretariát úřadu.

Stížnosti ve správní řízení přijímá odbor, který příslušné správní řízení vede. Stížnost, podnět či návrh lze podat také elektronickou cestou, v tomto případě však může být podatel vyzván, aby v určené lhůtě své podání učinil ještě písemně.

Podatelna
tel: 416 725 830 ,e-mail:
adresa: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice

 • PRAVIDLA pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí
 • PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podnětů občanů

   

  11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho správního orgánu (odboru MěÚ), který předmětné rozhodnutí vydal.

  O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí.

  Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným pracovníkem správního orgánu.

   

  12. Formuláře

 • Seznam dostupných formulářů

   

  13. Návody pro řešení různých životních situací

   

  14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější předpisy

  • Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
  • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí
  • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
  • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 1. 1. 2003
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla)
  • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  14.2 Vydané právní předpisy


   

  15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších úprav, podle kterého jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, vydává Rada Města Libochovic  tento sazebník úhrad. Úhrady stanovené v sazebníku jsou splatné buď při přijetí žádosti nebo později, vždy však před provedením úkonu. Jsou hrazeny žadatelem o poskytnutí informace.

  1. Práce spojená s vyhledáním a zpřístupněním informace za každých i započatých 15 minut :
  pracovník v platové třídě 4-7 20,- Kč
  pracovník v platové třídě 8 a vyšší 25,- Kč

  2. Sazba za kopírování dokumentů (kopírovací stroje, tiskárny)
  formát A4 jednostranně 2,- Kč
  formát A4 oboustranně 3,- Kč
  formát A3 jednostranně 4,- Kč
  formát A3 oboustranně 6,- Kč

  3. Poštovné dle aktuálního ceníku pošty (platného v době podání žádosti).
  Telefonní poplatky dle tarifu Českého telefonu platného v době podání žádosti.

  4 Cena za jeden kus diskety 15,- Kč
  Cena za jeden CD-ROM 30,- Kč

  V případě, že náklady spojené s poskytováním informací nepřesáhnou 30,-Kč, žadateli se neúčtují. Z důvodů hodných zřetele může být žadateli prominuta i úhrada nákladů na poskytování informací v částce vyšší. O prominutí rozhoduje vedoucí příslušného odboru (nebo org. složky)
  Náklady vynaložené na informaci, která nakonec nebyla žadateli poskytnuta, jdou k tíži Města Libochovic.
  Upozornění: Součástí sazebníku úhrad nejsou poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  Tento sazebník byl schválen Radou Města Libochovic dne 3.6.2009 a nabývá účinnosti dnem 10.6.2009.
  Účinností tohoto sazebníku se ruší předchozí sazebníky k hrazení nákladů.

  15.2 Sazebník úhrad spojených a poskytováním informací podle zákona č. 123/1998 Sb.

  Na základě § 10 odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších úprav, vydává Rada Města Libochovic tento sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupňováním informací. Úhrady stanovené v sazebníku jsou splatné buď při přijetí žádosti nebo později, vždy však před provedením úkonu. Jsou hrazeny žadatelem o poskytnutí informace.

  1. Práce spojená s vyhledáním a zpřístupněním informace za každých i započatých 15 minut :

  pracovník v platové třídě 4-7

  20,- Kč

  pracovník v platové třídě 8 a vyšší

  25,- Kč

  2. Sazba za kopírování dokumentů

  formát A4 jednostranně

  2,- Kč

  formát A4 oboustranně (kopírovací stroje, tiskárny)

  3,- Kč

  formát A3 jednostranně

  4,- Kč

  formát A3 oboustranně

  6,- Kč

  3. Poštovné dle aktuálního ceníku pošty (platného v době podání žádosti).
  Telefonní poplatky dle tarifu Českého telefonu platného v době podání žádosti.

  4.Cena za jeden kus diskety 15,- Kč
  Cena za jeden CD-ROM   30,- Kč

  5. Připojení na Internet 1 minuta 5,- Kč

  V případě, že náklady spojené s.poskytováním informací nepřesáhnou 30,- Kč, žadateli se neúčtují.
  Z důvodů hodných zřetele může být žadateli prominuta i úhrada nákladů na poskytování informací v částce vyšší.
  Náklady vynaložené na informaci, která nakonec nebyla žadateli poskytnuta jdou k tíži Městského úřadu Libochovice. Upozornění: Součástí sazebníku úhrad nejsou poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích!
  Tento sazebník byl schválen Radou Města Libochovic dne3.6.2009 a nabývá účinnosti dnem 10.6.2009. Účinností tohoto sazebníku se ruší předchozí sazebníky k hrazení nákladů.

   

  16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

   

  16.2 Výhradní licence

   

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Veřejně přístupné registry

  Výpis usnesení 8. RM 11.03.2019Vyvěšeno: 18.3.2019, stažení: 30.3.2019Adresný záměr pronájmu nebytových prostor ul. Riegrova 64Vyvěšeno: 13.3.2019, stažení: 1.4.2019Oznámení o zamýšleném převodu pozemkuVyvěšeno: 11.3.2019, stažení: 12.6.2019Informativní rozpočtové opatření 6-2018.ZMVyvěšeno: 8.3.2019, stažení: 1.4.2019
  Libochovické noviny
  Odebírání novinek e-mailem
  Email:

  Státní zámek Libochovice


  Oranžové hřiště
  rezervace možná
  na telefonním čísle
  Jan Pásek

  774 786 171

  Soutěž - 100 let vzniku ČSR

  FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
  Počasí
  Anketa
  © 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
  Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
  admin | webmail | Intranet |
  www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice