©2008 ReviCOM                                                                                  
            || květen 2009 ||

     || MěÚ Libochovice | Archiv ročníků 1999 - 2001 | Pište nám |Městská knihovnaKulturní přehled <<<<< ||                                                                                                                                                             

Rubriky
  MÚ informuje
  Redakční články
  Zámecký zpravodaj
  Historie
  Památky
  Kultura
  Sport
  Z regionu
  Zahraničí
  Čtenáři nám píší
  Přečetli jsme ...
  Z deníku policie ČR
  Občané Libochovic
  Věda a technika
  Aktuálně

počet čtenářů: 908
29.8.2006      autor: Tomáš Černý            náhled pro tisk
Železniční doprava - závěrečná část

08/06

Závěrečná část

    18. července 1953 se přehnala vichřice a prudká bouřka, byla zničena střecha výpravní budovy v Chotěšově a byla zastavena doprava u Mšených Lázních v důsledku polomů. Roky 1954 - 1966 nejsou k dohledání.
    1967 - v říjnu byla provedena nová rekonstrukce celé vlečky Sklo Union.
    1969 - byla provedena generální rekonstrukce a oprava osvětlení kolejiště.
    1970 - 8.8. po průtrži mračen došlo k rozvodnění Klapského potoka a ke zničení a protržení tratě. Doprava byla zastavena. Sklárna zvyšuje počet exportních zásilek (vývozy do Iránu). Výkupní družstvo nakládá zásilky obilí a hlavně živých koní do Belgie, Itálie a Holandska. Stanice má 23 zaměstnanců. Přestavěny dřevěné WC na zděné, zároveň přistavěno malé skladiště. Opravena fasáda budovy, opraveny a vybaveny nocležny vlakových čet (bývalé topírny). Firmy, které po roce 1970 v Libochovicích nejvíce nakládaly nebo vykládaly: Sklo Union, Severočeské cihelny, Panelárna Libochovice, Mlýn Křesín, STS, Oseva, Agropodnik Chotěšov, Jednota Libochovice (Roudnice), Lesy Milešov, Hospodářské družstvo.
    V tomto roce byla stanice zahrnuta do projektu nové dálnopisné sítě, do stanice byla dovezena přípojka, dálnopis a jiné příslušenství, bohužel vše bylo uloženo do skladiště a dálnopis byl zapojen teprve 2.1.1974. 

0806foto8.jpg (31323 bytes)
Pohled do kolejiště na přelomu 80, a 90, let 20. století

    1974 - 28.9.1974 Cukrovar Libochovice na základě povolení Správy Severozápadní dráhy snesl část vlečkové koleje na vlečce Cukrovar dvůr, a to od km 0,240 do km 0,435 (do konce vlečky). Tabulka „Stůj pro stroje ČSD“ byla přemístěna z km 0,230 směrem ke stanici do km 0,190 hned za vrata vjezdu do Cukrovaru. Zaveden nový pár motorových vlaků v nočních hodinách. V roce 1974 v říjnu požaduje město po dráze zřízení VÚD na přejezdech u zastávky Libochovice město, u Kotoučů. Z technických důvodů není realizace možná. 
    V letech 1975 - 1978 dochází pouze k různým změnám v nákladní dopravě.
    V této době se ve stanici nakládá 20 vagónů denně a vykládá v průměru 10 vagónů.
    V roce 1978 dochází k zásadní změně na trati Lovosice - Louny. Důvod je ten, že se plánuje odlehčení dopravy na hlavním rameni Praha - Ústí n.L. 10.1.1978 počínaje dnem 10.1.1978 od 0,00 dochází podle rozhodnutí náčelníka Severozápadní dráhy k převedení dopravy podle D3 na dopravu podle D2 v trati Čížkovice - Louny. Došlo tím k rozděleni trati a to tím, že úsek trati Čížkovice (mimo) až Křesín bude patřit pod žst. Libochovice a úsek trati


Motorový vůz 131, stanoviště strojvedoucího

 Koštice až Louny pod stanici Louny. Bývalé dopravny Koštice a Chotěšov jsou obsazeny vojáky jako nesamostatné stanice. Stanice Libochovice přestala být dirigující stanici pro tuto trať. Dochází k nárůstu převážně Pn vlaků. Jedná se hlavně o odvoz prázdných souprav Wap (vozy na nakládku uhlí) ze stanice Hněvice do prostoru mostecké uhelné pánve, dále pak návoz dříví do papíren Štětí, vápence pro SECHEZU z Berouna a převoz ložené zátěže z Lovosic směrem na sever. Protože se jedná hlavně o vlaky delší než je kapacita stanice Libochovice, dochází zde k velmi komplikovanému křižování. V nákladní dopravě jedou vl. Vn 59886, Vn 59988, Pn 65471, Pn 65473 a Pn 61517 v trati Libochovice - Čížkovice se zavěšeným postrkem. Jelikož podle Dodatku pro trať 539 není postrk v této trati dovolen, je vydáno zvláštní povolení příslušným pracovníkem PO a KD. Všechny tyto vlaky jsou vedeny převážně v obsazení 0/0. V osobní dopravě nenastaly žádné změny. Zároveň k tomuto datumu se mění turnus na všech pracovištích na nepřetržitý. Stanice Chotěšov a Koštice jsou obsazeny prozatím dopravními pracovníky z řad železničního vojska. 27.5. dochází k dalšímu nárůstu vlaků o dva páry.
    Od 31.7.1978 byla v žst. Chotěšov pro nedostatek personálu, a po odchodu železničního vojska a i výpomoci výpravčích z východních Čech, dočasně zrušena dopravní služba, a to od 31.7.1978 od 18,00 hod., a byla ponechána pouze jako nákladiště a zastávka. 
    Později je ze stanice Libochovice naplněna její personální potřeba a stanice je znovu otevřena. V této době mají Libochovice snad největší počet pracovníků ve své historii. (náčelníka, 9 výpravčích, 5 dozorců výhybek, 8 výhybkářů, 2 staniční dělníky, 2 vozové pracovníky, hlavního pokladníka a osobního pokladníka). 
    Dne 2. srpna 1978 byly započaty práce s výstavbou montážní základny ve stanici Libochovice. Pro vybudování koleje č.11 byla do vlečkové koleje Cukrovar Splavy vložena vyhybka S1, a to dne 4.8.1978. 
    V návaznosti na výstavbu montážní základny, byla postavena na ploše bývalých cukrovarských splavů a obsazena železničním vojskem, jsou v roce 1979 zahájeny výluky tratě Lovosice - Louny, které trvají dva roky. Je prováděna generální oprava kolejového svršku, ve stanici Libochovice jsou vkládány nové vyhybky a zároveň dochází k prodloužení kolejí č.1,3,5 na Koštickém zhlaví. 
    Celá komplexní rekonstrukce je prováděna za plného provozu. Na trati Libochovice - Vraňany dochází k úplnému útlumu nákladní dopravy.

0806foto10.jpg (61061 bytes)
Zaměstnanci stanice v roce 1971 - oslava 1. máje

    23.7.1982 vydáno stavební povolení k rekonstrukci a stavbě nového osvětlení stanice Libochovice a nových rozvodů nn.
    K novému GVD od 1.června 1985 je zastavena doprava na trati Libochovice - Straškov pro nevyhovující stav svršku. V trati je zavedena náhradní autobusová doprava a všechny vlaky jsou zrušeny bez náhrady. 8.4.1986 zahájila TD Kralupy trhání kolejových polí v úseku Libochovice - Straškov. Zároveň jsou zahájeny práce na generální rekonstrukci celé tratě, která se však nakonec konala v menším měřítku, než bylo původně zamýšleno. Předpokládané zahájení vlakové dopravy je k 1.7.1987, ale již v redukované podobě oproti dřívějším GVD. Další roky až do roku 1990 nedochází k podstatným změnám, ale od roku 1990 začíná postupná redukce jak vlakových spojů , tak i počtu pracovníků. Rok 1991 přináší silnou redukci o nedělích a o svátcích, v roce 1992 se začíná postupně rušit dopravní obsazení Chotěšova a Koštic, začínají dopravní klidy na trati Libochovice - Louny, které postupně dospěly až do situace v roce 2005, kdy kraje, převážně v zastoupení ODS, se snaží rušit regionální dopravu. Dnem 25.7. 1994 dochází k integraci stanic a stanice Libochovice ztrácí svoji samostatnost a svého přednostu a připojuje se ke stanici Lovosice. Od 29. září 1996 se ruší provoz Libochovice - Louny podle předpisu D2 a je v tomto úseku zavedena zjednodušená doprava. Dirigující stanicí se stávají Libochovice. Třetí změna jízdního řádu v roce 1997 přinesla tuto změnu technologie: Od 0.00 hod. dne 26.1. se

0806foto11.jpg (22694 bytes)
Zastávka Libochovice město v roce 2005

zahajuje provoz podle předpisu D-3 v úseku Čižkovice - Libochovice. Tím se kruh uzavírá a provoz na trati Libochovice -
Louny se v podstatě vrací zpět do roku 1923. Pokud bude tato časová smyčka pokračovat, dojde v brzké době k zániku podřipských lokálek.
    V úseku Libochovice - Libochovice město dochází k novému GVD 1994 ke zvýšení traťové rychlosti, a to z 10 km na 40 km, čímž dochází ke zkrácení jízdní doby. 19.5.1999 vyhořela v noci vodárna a nocležny. 5.3.1996 je zrušena hlavní pokladna v Libochovicích. 
    2.6.1996 vlak 16920/16921 zajíždí do Libochovic města. Je to po poprvé, co je takto zaveden osobní vlak na této trati. Vzhledem k narůstající frekvenci u tohoto vlaku je vlak od 21.1.1996 posílen o přívěsný vůz. Od 1.7.1996 je stanice Chotěšov úplně uzavřena, a obsluha se zajišťuje podle zvláštního rozkazu. Od 1.12.2002 se ruší funkce výhybkáře a dopravní práce se rozděluje mezi výpravčí a dozorce výhybek Od roku 2003 začíná grafikon od 1.1. Celkově dochází k zhoršení situace v přípojích a tarifní politice. Ubývají cestující. V říjnu roku 2004 jsou vyměněny předvěstí za tabulky s křížem. V nz. Úpohlavy byly vytrhány koleje 2 a 4, zároveň zrušeny všechny výhybky (11.-15.10.2004).
    Na počátku roku 2005 se podařilo navýšit počet vlaků, cestující se během jara začali vracet zpět na dráhu, bohužel finanční politika státu, potažmo financování krajů a přerozdělování finančních prostředků na dopravu pod taktovkou ODS nedopadlo zrovna nejlépe. Ústecký kraj, hlavně jeho čelní představitel hejtman, požadoval po provozovateli drah přesné určení financování každého vlaku, což u síťové dopravy nelze přesně vyčíslit. V důsledku toho dostala v rozpočtu kraje větší finanční částku automobilová doprava a ČD jako důsledek za nezaplacení služeb zrušily 30% spojů. Našich tratí se to dotklo celkem razantním způsobem. Lze předpokládat, že ODS bude pokračovat v dalším útlumu drážní dopravy. Kruh se tedy uzavře, a co se týče drážního spojení v podřipské oblasti, budeme opět v roce 1880.

Tomáš Černý, Libochovice

Zdroje: Okresní archiv Louny, Lovosice, Seminární práce Radana Mülerová, 5.5.1997 - Místní dráhy v Lounech a jejich nádraží v prvních desetiletích své existence, Národní
archiv Chodovec, archiv autora.

0806foto12.jpg (21185 bytes)
Pohled na nádražní budovu v roce 2005


«« zpět
Není žádný komentař k článku

 
f

     Nejčtenější články:
Zámek Libochovice
Stále aktuální ...
MěÚ informuje
Nové knihy
Městská knihovna Libochovice

REDAKČNÍ RADA

Redaktor: Mgr. Josef Krob
Redakční rada:
                       Tomáš Černý
                       Pavel Česal
                       Ladislav Eštok
                       Stanislav Tlustý 
               Ing. Milena Ryšavá

  ARCHIV 2002 - 2007Zprávy:
Výzva Libochovičanům! 1203

Obracíme se na rodáky Libochovic a všechny Libochovičany, kteří žijí mimo naši republiku, napište nám svůj životní příběh.Rádi budeme v Libochovických novinách Vaše příběhy otiskovat.
Příspěvky zasílejte na adresu: zs.libochovice@telecom.cz

Těšíme se ! Za redakční radu Mgr.Josef Krob, redaktor.